Phân tích thị trường (160)

Nhà đầu tư cần kiên nhẫn chờ đợi các tín hiệu đáng tin cậy hơn và...
Thị trường đang rơi và rất khó định hình đến ngưỡng điểm nào....
Đối với nhà đầu tư trung và dài hạn đây là cơ hội tốt để mua vào...
Tín hiệu tích cực sẽ được xác nhận nếu xuất hiện lực cầu mạnh...