Kết quả tìm kiếm:

Từ khoá: lợi thế cạnh tranh (82 kết quả)
Lợi thế cạnh tranh - Competitive Advantage
Theo BVSC, Chúng tôi nhận định thận trọng với việc đầu tư vào cổ phiếu OPC với các lý do...
Lợi thế cạnh tranh
Theo triết lý VIC, có hai thời điểm để bán ra cổ phiếu
Với mức lợi nhuận dự phóng đạt 175 tỷ đồng thì EPS pha loãng của FECON sẽ đạt 2,080 đồng trong năm 2016 tương ứng mức PE là 9.71 lần...
Hiện tượng La Nina ảnh hưởng đến giá trên thị trường phát điện cạnh tranh trong Quý 3 nhưng tình hình này sẽ cải thiện
Nhựa Bình Minh là công ty có tình hình tài chính lành mạnh với doanh thu trong 10 năm qua...
Báo cáo VIC quan tâm đầu tiên chính là Báo cáo kết quả kinh doanh...
Lợi thế so sánh của các bạn nằm ở người dân. Đó là lợi thế rất mạnh, không có giới hạn...
Tôi không phải là một nhà đầu tư mạo hiểm (angel investor), cũng không phải một nhà đầu tư có khả năng cấp vốn cho một dự án nào đó ngay lập tức và bất cứ lúc nào...
Báo cáo tài chính (BCTC) là ngôn ngữ của đầu tư, để thành công trong đầu tư chúng ta...
Dưới góc độ là nhà đầu tư, khi đầu tư chúng ta nên tìm kiếm một công ty, ở đó có một lãnh đạo tuyệt vời.